рішення сесії

                                                                     

 

                                                                 

 

 

 

                        БУКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                               Сквирського району
                                                             Київської області

                 РІШЕННЯ № 02

              22 сесії 07 скликання

 

                 с.Буки                                                                                            12 березня 2018 року

 

Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Відповідно до статей 69, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою залучення коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до місцевого бюджету, Буківська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі - Порядок)(додається).

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

В.о.сільського голови                                                                                  Г.Ю.Вітюк

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення    

Буківської сільської ради

від

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей порядок використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі - Порядок), розроблено відповідно до вимог і положень Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про охорону земель ” та спільного наказу Міністерства аграрної політики України і Міністерства фінансів України N 58/136 від 27.02.2002 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2002 за N 411/6699.

2. Порядок визначає механізм надходження, обліку та використання коштів, встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробниц^а, контролю за їх використанням та звітністю.

II. НАДХОДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

                                          Джерела та порядок надходження коштів:

 1. На спеціальний рахунок бюджету сільської ради, який знаходиться в Сквирському управлінні Державної казначейської служби України в Київській області зараховуються кошти відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням (викупом) в тимчасове або постійне користування сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників, для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, обмеженням прав власників землі й землекористувачів, утому числі орендарів або погіршенням якості земель у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, які підлягають відшкодуванню, надходять у розмірі 60 відсотків від загального обсягу до спеціального фонду сільського бюджету.

 1. Використання коштів здійснюється по коду функціональної класифікації видатків 200200 "Охорона і раціональне використання земель". Кошти перераховуються на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.
 2. Головним розпорядником цих коштів щорічно визначається при затвердженні сільського бюджету на відповідний рік Буківська сільська рада.
 3. Відшкодуванням втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських та лісових угідь, для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, проводиться юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь - для добування корисних копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання, згідно із визначеними та затвердженими планами.

2.5.Обсяги втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, підлягають відшкодуванню та контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, розраховуються ДП «Київський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою відповідно до Порядку, затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1279 „Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню" (із змінами та доповненнями), від 21.07.2010 №619 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» за погодженням з головним управлінням Держкомзему у Київській області.

 1. При затвердженні проекту землеустрою сільською радою здійснюється контроль за своєчасним відшкодуванням втрат.
 2. Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, яка перераховується до спеціального фонду сільського бюджету, визначається законодавством і становить відповідно до ст.69 Бюджетного Кодексу України 60 відсотків.

Напрями використання коштів:

 1. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення і відповідно до статті 20е) Земельного кодексу України ^використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охороіп земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а іакож па проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель державної і комунальної власності
 2. Використання цих коштів на інші цілі не зазначені у даному Порядку не допускаються .//;
 3. Усі роботи проводяться лише на основі проектно-кошторисної документації. її вартість входить до складу робіт, що фінансуються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
 4. Підставою для здійснення платежів із рахунку розпорядника бюджетних коштів на одержувачів коштів є робочий проект, платіжні доручення, наявність договорів (господарства з розпорядником коштів та господарства з Підрядником по виконанню робіт), підтверджувальні документи, одним із яких є акти приймання-здавання виконаних робіт.
 5. Кошти перераховуються Підряднику, згідно з обсягами виконаних робіт вказаних у договорі, які підтверджені актами на виконані роботи.

III. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ
ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У
ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 1. Планування видатків, що здійснюються за рахунок коштів, які надходять порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та л ісогосподарського ви роби и цтва здійснюється ВелиКоолександрівською сільською радою.
 2. Великоолександрівська сільська рада в якості замовника робіт, із врахуванням очікуваних надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва здійснює контроль, несе відповідальність і виконує наступне:

3.2.1.готує проект Програми «Комплекс заходів з упорядкування і раціонального використання земель Великоолександрівської сільської ради » , в якому визначає зага льні напрямки використання коштів на вищезазначені цілі протягом найближчих років і направляє його (проект) для попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій сільської ради :

 1. укладає Договори підряду і .проводить приймання і перевірку пред'явлених ю оплати робіт згідно з актом виконаних робіт організашями. які виграли тендер морі п і і виконують роботи з охорони земель;

3.2.3.здійснює технічний нагляд за будівництвом об’єктів з охорони і рекультивації земель, освоєння нових та поліпшення малопродуктивних земель;

 1. укладає угоди з розробником проекту на авторський нагляд і проводить оплату згідно з кошторисом розробленого проекту робіт;
 2. разом з підрядними організаціями проводить підготовку технічної документації для пред'явлення закінченого будівництва об'єктів робочій та державній комісіям, бере в них участь.

3.3. На підставі висновків комісій, сесія сільської ради приймає рішення щодо напрямків спрямування розпорядником коштів, які надходять до місцевого бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 1. Внесення змін до Переліку заходів або додатковий перелік за рахунок перевиконання надходжень до спеціального фонду подається та затверджується у тому ж порядку, що і початковий Перелік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ
ВІД ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 1. Видатки місцевого бюджету за рахунок коштів, що надходять у порядку
  відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
  здійснюються в межах фактичного надходження цих коштів.
 2. Закупівля товарів, робіт і послуг, передбачених пунктом 2.8 розділу II цього Порядку,
  що виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється в установленому
  законодавством порядку.

V. ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ.

 

5.1.Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним викорис іанням
коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

5.2..Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спецрахунку
місцевого бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державною казначейською службою України.

 1. Контроль за дотриманням  Порядку використання коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

здійснюють постійні комісії сільської ради.

 1. Контроль цільового та ефективного  використання коштів місцевого бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи виконавчої влади, на які  законодавством покладені такі функції.
 2. Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове використання

коштів згідно з чинним законодавством.

 

 

   Буківська  сільська рада

Сквирського  району

Київської  області

Р І Ш Е Н Н Я  № 07

21 сесія 07 скликання

 

с.Буки                                                                                  09 лютого 2018року

 

Про розробку Генерального плану села Буки

Сквирського  району Київської  області.

 

       Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  сільського  голови, враховуючи  інтереси  територіальної  громади та  перспективного  розвитку  села, керуючись ст.12,ст.122,ст.174 ч.2 Земельного  кодексу України,  відповідно до  ст.10,ст.19 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» ,  Буківська сільська  рада  В И Р І Ш И Л А:

                       

1.Розробити  проект  Генерального  плану , а  також зонування території Буківської  сільської  ради  Сквирського  району Київської  області.

2.Сільському  голові  визначити  етапи  та  порядок виконання  робіт, укласти  договір на  розробку Генерального  плану з  ТОВ  «Київземсервіс» та вжити  заходів  шодо фінансування зазначених  робіт за  рахунок  місцевого  бюджету.

3.Контроль за  виконанням  данного  рішення  покласти  на сільського  голову Пономарьову О.Л. та постійну комісію планово-бюджетну та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський  голова                                                          О.Л.Пономарьова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Буківська  сільська рада

Сквирського  району

Київської  області

Р І Ш Е Н Н Я  № 08

21 сесія 07 скликання

 

с.Буки                                                                                  09 лютого 2018року

 

Про затвердження Програми розроблення

Генерального плану села Буки

Сквирського  району Київської  області.

 

        З метою  забезпечення  процесу  регулювання   планомірного  використання  території с.Буки,створення  дієвих правових і  організаційних  умов щодо  впровадження містобудівної діяльності,

забезпечення органу  місмцевого  самоврядування планувальною основою для  вирішення  питань щодо раціонального використання  території  села, згідно ст.16,ст.17 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності»,керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» , від імені та в  інтересах територіальної  громади, Буківська сільська  рада  В И Р І Ш И Л А:                       

 

1.Затвердити  Програму  розроблення  Генерального  плану  села Буки

Сквирського  району Київської  області, згідно  додатку(додається).

2.Передбачити  в  бюджеті сільської  ради необхідні  кошти для  фінансування даної Програми.

3.Контроль за  виконанням  данного  рішення  покласти  на  постійну  комісію планово-бюджетну та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський  голова                                                                        О.Л.Пономарьова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО

           рішенням №

           Буківської сільської ради від  «___»____________ 2018 р.

 

 

 

 

 

 

Програма

забезпечення розробки (корегування)

містобудівної документації та топографічної основи

 «Генеральний план села Буки»

с. Буки

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 

Стор.

Паспорт Програми

2

Вступ

3

1. Загальні положення

4

2.Мета Програми

4-5

3.Нормативно-правова база як підстава для розроблення (корегування) містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план села Буки »

6

4. Термін реалізації програми

6

5.Фінансування  Програми

6

 Додаток

 

 

 

1

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет сільської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункт 7 протоколу № 12 засідання Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 «Про стан реалізації Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення №07, №08          21 сесії 07 скликання  Буківської сільської ради від 09.02.2018р

3

Розробник програми

Виконавчий комітет сільської  ради

4

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет сільської  ради

5

Учасники програми

Виконавчий комітет сільської  ради,

сільська рада            

6

Терміни реалізації програми

2018- 2019 роки

7

Етапи виконання програми

І етап – 2018 рік

ІІ етап - 2019 рік

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього:

у тому числі:

 600000грн.

 

коштів сільської  ради

600000грн.

11

Основні джерела фінансування програми

Бюджет  сільської ради

 

 

 

 

 

2

Вступ 

 

      В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

      Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та низкою відповідних підзаконних актів чітко визначені вимоги щодо містобудівної документації як інструменту державного регулювання планування територій, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів і рішення якої є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації села на 2018-2019 роки (далі Програма) призначена вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку села, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови території  населеного пункту.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування на створення топографо-геодезичної основи та розробки містобудівної документації (генерального плану села, плану зонування та детального плану території) населеного пункту на період до 2020 року.

Програму складено на підставі та відповідно до Законів України:

- "Про місцеве самоврядування",

- "Про регулювання містобудівної діяльності",

- "Про Генеральну схему планування території України",

- "Про основи містобудування",

- "Про архітектурну діяльність",

- ДБН В.1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)",

- ДБН Б.1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації",

- рішення виконкому сільської ради.

 

3

 1. Загальні положення

Згідно з діючим законодавством генеральний план села Буки є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території села Буки.

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території села Буки. При розробці генерального плану впроваджується рівень зонування-функціональне зонування території села.            Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів (оновлення генеральних планів), планів зонування територій і детальних планів території.

Містобудівна документація  на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Оновлення та корегування містобудівної документації передбачає виготовлення робіт з:

- актуалізації картографо - геодезичної основи масштабу ;

- перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;

- корегування Генерального плану села Буки;

-виготовлення планів зонування територій і детальних планів території;

-затвердження містобудівної документації згідно з діючим законодавством.

 

 1. Мета програми

Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Оновлений генеральний план с. Буки визначить потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, місцевих правил використання і забудови території населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних

 

4

проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

Генеральний план є комплексним планувальним документом та основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території с. Буки. Його положення базуються на аналізі і прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території села.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції відповідних розділів генерального плану.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.Тобто, відсутність оновленої та скорегованої містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність в с. Буки.

       Оновлення та коригування генерального плану села є спрощеною планувально-

просторовою моделлю населеного пункту та вкрай необхідне для безперервного планування використання територій, можливе за умов залучення додаткових коштів на реалізацію цього проекту.

      Корегування генерального плану села Буки розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

       Генеральний план села в сучасному варіанті є стадією довгострокового стратегічного розвитку і тому завжди буде позбавлений конкретності і визначеності. Таким чином, можливо вирішувати проблеми будівництва, реконструкції і благоустрою сільського середовища, реконструкції чи будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Одночасно можливо вирішити комплекс інших задач: соціальні зручності, надходження коштів до бюджету міста і податків в державні органи, створення додаткових робочих місць і отримання прибутків власниками об'єктів, благоустрій і озеленення прилеглих до об'єктів, що будуються, територій.

 

 

 

5

 1. Нормативно-правова база як підстава для розроблення (корегування) містобудівної документації та топографічної основи

«Генеральний план села Буки »

Розробка генерального плану є виготовлення робіт відповідно до існуючого законодавства, будівельних норм та правил. Основними законодавчими актами для розробки генерального плану є Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,  державних будівельних норм та правил та іншої нормативної документації, визначеної діючим законодавством.

       Рішення про розроблення генерального плану приймає Буківська сільська рада, що є підставою для подальших дій в цьому напрямку.

 1. Термін реалізації програми

2 роки при наявності фінансування.

 

 1. Фінансування програми

         Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті по загальному та спеціальному фондах на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

        У разі наявності державних програм з даного питання фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

       Корегування програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним розрахунком коштів відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

9. Очікуваний результат

 

       В результаті реалізації Програми буде створена топографо-геодезична основа  території села та виготовлена містобудівна документація – генеральний план села , план зонування та детальний план території села.

       Ефект від виконання Програми – підвищення соціально-економічної ефективності населеного пункту, поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення, розроблення (оновлення) містобудівної документації населеного пункту.

Програмою передбачається налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населеного пункту, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні, забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, які не надані у користування  та  можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, залучення інвестицій у розвиток території населеного пункту, тощо.

Сільський голова                                                                         О.Л.Пономарьова

 

6

Додаток

              До  Програми

забезпечення розробки (корегування)

містобудівної документації та                 

 топографічної основи                      

 «Генеральний план села Буки»

 

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для розроблення  та оновлення

містобудівної документації села Буки 

 

з/п

 

 

Перелік заходів програми

 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги  фінансування (вартість),

тис. грн. з ПДВ

2018

2019

1

Виготовлення топографічної основи для розроблення містобудівної документації

 

 

 

 

Ціна за аерофотознімання  для М 1:1000 в грн.. з ПДВ

Кошти сільської ради

 

80тис. грн

 

 

Ціна за ортофотоплани

М 1:1000 в грн.  з ПДВ

Кошти сільської ради

 

60 тис.

грн

 

 

Ціна за топографічні плани

М 1:2000 в грн.  з ПДВ

Кошти сільської ради

 

60тис.грн

 

2

Розроблення містобудівної документації

 

 

 

 

Генеральний план села поєднаний з детальним планом та планом зонування території

Кошти сільської ради

 

 

 400 тис.грн

 

Всього

 

200 тис грн

 400 тис.грн

 

Всього

 

            600 тис.грн

 

 

Сільський голова                                                                         О.Л.Пономарьова

 

 

7

      

 

 

 

Буківська сільська рада

(назва ради)

20  сесія 07  скликання

 

Рішення

 

«25» грудня 2018 року                                                                                              № 01-20-07

 

 

Про Буківський бюджет

на 2018 рік

Буківська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи  Буківського сільського бюджету у сумі 752,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Буківського сільського бюджету               730,3 тис. грн., доходи спеціального фонду Буківського сільського бюджету 22,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки Буківського сільського бюджету у сумі 752,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Буківського сільського бюджету       730,3 тис. грн., видатки спеціального фонду Буківського сільського        бюджету 22,2 тис. гривень;

- повернення кредитів до Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду Буківського сільського бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду Буківського сільського бюджету 0,00тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Буківського сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 730,3 тис. грн. та спеціальному фонду 22,2 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Буківського сільського бюджету  у сумі  1,5 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Буківського сільського бюджету на 2018рік за їх економічною  структурою:

  -       оплата праці працівників бюджетних установ (2110)

          -        нарахування  на заробітну  плату (2120 );

-      оплата  комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

 

8. Затвердити в складі видатків Буківського сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  8,5 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Буківського сільського бюджету станом на «25» грудня 2017 року у сумі 0,00 тис. гривень.

 

10. Установити на 2018 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Буківської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Буківському сільському голові  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Буківського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді Буківського сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені  ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

        - податок на нерухоме майно – 174,3 тис.грн.

         -  єдиний  податок   -  548,00 тис.грн.

        -  державне мито  -  0,2 тис.грн.

         - акцизний податок  -  2,6 тис.грн.

        - рентна плата – 5,2 тис.грн.

 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.67 Бюджетного кодексу України щодо Буківського сільського бюджету;

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Буківського сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- власні надходження бюджетних установ – 22,2 тис. грн.

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Буківського сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.13 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: - власні надходження бюджетних установ.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Буківського сільського бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

 

 17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 1 січня 2018 року.

 19. Контроль  за виконанням  рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

 

 

Голова Буківської сільської ради      ______О.Л.Пономарьова

 

 

 

  

 

 

 

Буківська сільська рада

(назва ради)

14  сесія  07 скликання

 

Рішення

 

«23» грудня 2016 року                                                                                              № 02-14-07      

 

 

Про Буківський бюджет

на 2017 рік

Буківська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи  Буківського сільського бюджету у сумі 563,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Буківського сільського бюджету               538,8 тис. грн., доходи спеціального фонду Буківського сільського бюджету 24,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки Буківського сільського бюджету у сумі 563,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Буківського сільського бюджету       538,8 тис. грн., видатки спеціального фонду Буківського сільського        бюджету 24,3тис. гривень;

- повернення кредитів до Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду Буківського сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду Буківського сільського бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду Буківського сільського бюджету 0,00тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Буківського сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 538,8 тис. грн. та спеціальному фонду 24,3 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Буківського сільського бюджету  у сумі  1,5 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд Буківського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Буківського сільського бюджету на 2017рік за їх економічною  структурою:

  -       оплата праці працівників бюджетних установ (2110)

          -        нарахування  на заробітну  плату (2120 );

-      оплата  комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

 

8. Затвердити в складі видатків Буківського сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  17,5 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Буківського сільського бюджету станом на «___»__________20__року у сумі 0,00 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Буківської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Буківському сільському голові  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Буківського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді Буківського сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені  ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

        - податок на нерухоме майно – 138,7 тис.грн.

         -  єдиний  податок   -  396,0 тис.грн.

        -  адміністративні штрафи  -  0,4 тис.грн.

        -  державне мито  -  0,1 тис.грн.

         - акцизний податок  -  2,6 тис.грн.

        - рентна плата – 1,0 тис.грн.

 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.67 Бюджетного кодексу України щодо Буківського сільського бюджету;

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Буківського сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- власні надходження бюджетних установ – 24,3 тис. грн.

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Буківського сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.13 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:……

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Буківського сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

 

 17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 1 січня 2017 року.

 19. Контроль  за виконанням  рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

 

 

Голова Буківської сільської ради      ______О.Л.Пономарьова

 

        

 

 

 

БУКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

СКВИРСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 2

 

Село Буки                                                                       31 жовтня 2016 року

 

Про встановлення обмеження  на продаж
спиртних напоїв на території Буківської громади.

 

            Керуючись підпунктом 9 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою гарантування стану законності безпеки та громадського спокою, виконком сільської ради ВИРІШИВ :

1. Заборонити СТ «Либідь» з 01.11.2016 року торгівлю спиртними напоями з  21:00 до 9:00 години.

2. Дане рішення довести да відома СТ «Либідь», що здійснює торгівельну діяльність на території громади.

3. При недотриманні даного рішення порушники будуть притягуватись до адмінвідповідальності.

4. Секретарю Буківської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову виконкому Пономарьову  Ольгу Леонідівну.

.

Голова виконкому                                                     О.Л.Пономарьова

 

                                                                         

Буківська  сільська  рада

Сквирського  району

Київської  області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 20

 

с.Буки                                                                                                         12  жовтня  2016 року

 

Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

до Дня захисника  України (14 жовтня) учасникам АТО

та сім»ям померлих учасників АТО.

 

            Відповідно  до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту» №3551-XII від 22.10.1993 р. (із змінами), на виконання місцевої Програми «Турбота», затвердженої рішенням № 0.5-04-07сесії Буківської сільської ради від  22 грудня  2015 року     (із змінами),  підпунктів 13 та 20 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні:

 

1.Надати одноразову адресну грошову допомогу  до Дня захисника Вітчизни України (14жовтня) учасникам АТО та сім»ям померлих учасників АТО у розмірі  200 грн. (двісті гривень) кожному:

- Дзюземову Олегу Володимировичу

-Главацькому Павлові Володимировичу

-Рябцю Олексію Васильовичу

-Удоду Андрію Миколайовичу

-Коваленку Віталію Миколайовичу

-Кушнір Оксані Іванівні

-Кушніру Богдану Миколайовичу

-Бабичу Андрію Миколайовичу

-Пилипчуку Миколі Миколайовичу

-Сухині Юрію Олександровичу

-Фещенку Олександру Миколайовичу

-Кирилюку Олександру Юрійовичу

-Тарасову Олександру Сергійовичу

-Павленко Валентині Петрівні

-Сушкову Володимиру Михайловичу

 

2.Бухгалтеру сільської ради Семенюк Я.О. перерахувати відповідні кошти на особові рахунки громадян у відповідності до наданих документів.

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                                 О.Л.Пономарьова

 

 

Буківська  сільська  рада

Сквирського  району

Київської  області

                                                                   Рішення № 03

с.Буки                                                                                               22 лютого 2016 року

 

Про перейменування вулиць  та провулків в с. Буки                                                                                                                                          

Сквирського району Київської області, які підлягають                                                   

перейменуванню відповідно до положень Закону України                                                            

 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного                                    

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону                                               

 пропаганди їхньої символіки»

               На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», розглянувши рішення  виконавчого комітету  Буківської сільської ради  від 22 лютого 2016 р № 1 , беручи до уваги протокол засідання комісії по перейменуванню вулиць та провулків в с. Буки Сквирського району Київської області від 04.02.2016 р., враховуючи результати громадського обговорення, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Буківська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити рішення виконкому № 1 від 22.02.2016 р. із додатком.

2.Перейменувати:

               -вулицю Дзержинського на вулицю Слобідська

               -вулицю Пархоменка на вулицю Роставична

               -провулок Чкалова на провулок  Береговий

               -вулицю Червоноармійська на вулицю Польова

               -вулицю Горького на вулицю Шовковична

               -вулицю Партизанська на вулицю Лісова                             

3. Дане рішення оприлюднити на сільській дошці оголошень та довести до відома підприємств, установ, організацій.                                                                                                                                                                                  

4. Дане рішення направити до Державного підприємства «Національні інформаційні системи».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію планово-бюджетну та соціально-економічного розвитку  (голова Погребнюк С.В.) 

Сільський голова                                                          О.Л.Пономарьова

 №  03-05-07

 22 лютого  2016 року

 

Буківська  сільська  рада

Сквирського  району

Київської  області

                                                            Рішення № 01-06-07

 

с.Буки                                                                 14 березня 2016 року

Про внесення змін до Регламенту

Буківської сільської ради.

         Керуючись п.6 ч.2 ст.19 Закону України про статус депутатів місцевих рад» ,п.1 ч.1ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Законом України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1.Внести до  Регламенту  Буківської сільської ради 07 скликання такі зміни  а саме:

    Пункт 27  підпункту «Підготовка рішень ради»  розділу « Сесія ради» викласти у такій редакції:

    Рішення ради приймаються відкритим  поіменним голосуванням, окрім випадків в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

2.Секретарю сільської ради внести зміни до  Регламенту  Буківської сільської ради.

Сільський голова                                              О.Л.Пономарьова

№ 01-06-07                                                                                                                    

14 березня  2016 року

 

                              

                                                                                                                                                                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

      Рішення № 01                                                        

                                                                                06 сесії VII скликання                                         

Буківської сільської ради  від 14.03.2016 року.

 

Регламент

Буківської сільської ради

Сквирського району Київської області 

1.Загальні положення

1.1. Буківська сільська рада (далі - рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.

1.2.Регламент сільської ради (далі - Регламент) визначає порядок організації діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, установлених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад ”, іншими законодавчими актами.

1.3.Основною формою роботи ради є її засідання. Засідання сільської ради, її виконавчого комітету, постійних та тимчасових  комісій ради є відкритими і гласними. У разі необхідності та  у випадках, передбачених чинним законодавством  рада може прийняти рішення про проведення закритих засідань.

1.4.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

1.5. Сільська рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідальності зі ст.48 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.6.Діяльність ради здійснюється на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднаності місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених діючим законодавством України, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб.

2.Організація роботи ради. 

Постійні комісії ради

  2.1. Постійні  комісії  ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

     2.2. Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

     2.3. До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані сільський голова, секретар сільської ради.

     2.4. Постійні   комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями.

     2.5. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

     2.6.  Постійні  комісії  за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради  або  за  власною  ініціативою  вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому комітету  органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд  ради  або виконавчого  комітету  сільської  ради;  здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради, виконавчого  комітету  сільської  ради.

2.7. Функції та повноваження постійних комісій ради визначається Положенням про постійні комісії ради, затвердженим рішенням сесії ради.

2.8. Перелік постійних комісій ради:

- з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, гласності та зв’язку з об’єднаннями громадян;

- з питань бюджету та фінансів;

- з питань соціально-економічного розвитку території сільської ради.

     2.9. Засідання    постійної    комісії   скликається   в   міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

     2.10. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

     2.11. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

     2.12. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови, секретаря сільської ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами

відповідних постійних комісій.

     2.13. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах. 

     2.14. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Тимчасові контрольні комісії ради

     2.15. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.

     2.16. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

     2.17. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

     2.18. Порядок організації роботи цих комісій визначається цим Регламентом та Положенням про тимчасові контрольні комісії ради, затвердженим рішення сесії ради.

      2.19. Тимчасові контрольні комісії є підзвітними та відповідальними перед радою.

      2.20. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Депутат ради

     2.21. Повноваження   депутата   ради   починаються   з   моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів  і  закінчуються  в  день  першої  сесії   ради   нового скликання.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

     2.22. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має  всю  повноту  прав,  що  забезпечують  його  активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів,  несе обов'язки  перед виборцями,  радою та її органами,  виконує їх доручення.  Депутат, крім секретаря ради,  повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

     2.23. На час сесій,  засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших,  передбачених законом випадках,   депутат  звільняється  від  виконання  виробничих  або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат,  пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

     2.24. Депутат зобов'язаний брати участь  у  роботі  сесій  ради, засідань  постійної  та  інших  комісій ради,  до складу яких його обрано. Депутату забезпечується можливість активної участі у засіданнях ради.

2.25. У разі неможливості прибути на сесію ради депутат повідомляє про це секретаря ради.

     2.26. У разі пропуску депутатом протягом  року  більше  половини пленарних   засідань   ради   або   засідань   постійної  комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради  та  її органів,  рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

     2.27. Депутат має право ухвального голосу  з  усіх  питань,  які розглядаються  на сесіях ради,  а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

     2.28. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів,  підприємств,  установ та організацій незалежно від  форм власності,   розташованих   або   зареєстрованих   на  території сільської ради, з питань, віднесених до відання ради. Запити подаються у письмовій формі до секретаря ради напередодні сесії, який їх реєструє.

     2.29.   Орган  або  посадова  особа,  до  яких  звернено  запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку,  встановлені радою відповідно до закону.  За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

     2.30. Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами на сесії ради,  або  передані  в  письмовій  формі  головуючому  на  сесії, розглядаються  радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та  посадовим  особам,  які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у  строки,  встановлені  радою,  і  про  вжиті  заходи повідомити депутатові та раді.

     2.31. Депутат  має  право  знайомитися  з будь-якими офіційними документами,  які зберігаються  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

 Депутатські  групи сільської ради

1.Депутатські групи у сільскій раді утворюються виключно депутатами, за умови, що до складу кожної з групи входить не менш як 3 депутати сільської ради. 
2. До складу депутатських груп можуть входити депутати на основі партійного членства та позапартійні депутати сільської ради на основі єдності поглядів, які підтримують політичну спрямованість групи.
3. Депутати, що входять до до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу .
4. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
5. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до депутатської  групи, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою.
6. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи. Сільський голова та секретар сільської не входять до складу жодної депутатської групи .
7. Депутатські групи (фракції) формуються після першої сесії (організаційної).
8. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій можуть проводитися протягом повноважень районної ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах районної ради.
9. Кожна депутатська група  повинна бути зареєстрована сільською радою. Умовою її реєстрації є надходження до сільської ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи  з зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групи. Повна та скорочена назва депутатської групи  повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська група  об’єднує депутатів з декількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.
10. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників.Про реєстрацію депутатської групи  приймається відповідне рішення.
11.Інформаційні матеріали про депутатську групу, після її реєстрації поширюються виконавчим апаратом сільської ради серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).
12 . Діяльність депутатської групи  припиняється:
а) у разі вибуття окремих депутатів сільської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою від встановленої;
б) у разі прийняття депутатами сільської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
в) після закінчення строку, на який депутати сільської ради об’єдналися в депутатську групи, або строку повноважень відповідної ради.
13. У разі, коли склад депутатської групи стає меншим від встановленої кількості, вона після      15 днів оголошується сільським головою розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи  не є підставою для перегляду персонального складу органів районної ради. 
14. Депутатські групи  відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх органах сільської ради.
15. Постійні комісії сільської ради формуються групи  за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між заінтересованими депутатськими групами.
16. Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях сільської ради та її органів.
17. Депутати і депутатські групи  можуть вільно співробітничати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.
18. Депутатські групи  проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи  може бути проведено закрите засідання.
19. Сільська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність
20. З метою сприяння організації попередньої підготовки та розгляду питань, які вносяться до сільської ради, утворюється Погоджувальна рада депутатських груп.
22. До складу Погоджувальної ради депутатських груп входять сільський голова, керівники депутатських груп з правом вирішального голосу. В роботі Погоджувальної ради депутатських груп беруть участь секретар сільської ради, голови постійних комісій сільської ради з правом дорадчого голосу. Головує на засіданнях Погоджувальної ради депутатських груп сільський голова. У разі його відсутності головує на засіданні його заступник, який отримує при цьому право вирішального голосу. В разі відсутності когось із керівників депутатських груп чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданні Погоджувальної ради депутатських груп беруть участь їх повноважні представники з числа депутатів. При цьому повноважні представники депутатських  груп отримують право вирішального голосу, а постійних комісій сільської ради — дорадчого.
23. Погоджувальна рада депутатських груп  здійснює свою роботу в формі засідань. Засідання Погоджувальної ради депутатських груп є правомочним за умови присутності на ньому не менше 2/3 від її складу. Скликаються засідання Погоджувальної ради депутатських груп  сільським головою або за ініціативою представників двох чи більше депутатських груп  в разі необхідності. Засідання веде сільський голова, а у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, — один із його заступників.
Сесія ради 

2.32. Сільська, рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2.33. Перша сесія новообраної сільської ради скликається сільською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після обрання ради у правомочному складі, її відкриває голова зазначеної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів ради та сільського голови і визнання їх повноважень.

 2.34. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та  новообраного сільського голови головує на засіданнях ради новообраний сільський голова.

У разі  якщо  на  час  проведення  першої  сесії   сільський голова не обраний,  про що на сесії ради інформує голова сільської виборчої комісії,  рада обирає тимчасову  президію  з  числа  депутатів  ради в кількості трьох - п'яти осіб.  Члени  тимчасової  президії  почергово  головують  на пленарних  засіданнях  ради  до  обрання  секретаря  ради.  З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

2.35. Наступні  сесії  ради  скликаються  сільським головою.

2.36. Сесія  ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2.37. У разі  немотивованої  відмови   сільського голови або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається секретарем  сільської  ради

     У цих випадках сесія скликається:

     1)  якщо  сесія  не  скликається сільським головою  у строки, передбачені  цим Регламентом;

     2) якщо сільський голова  без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  строк  після  настання  умов,  передбачених цим Регламентом.

 2.38. Сесія сільської ради повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  ради, виконавчого комітету  сільської ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

2.39. У разі якщо  посадові особи, зазначені у п.2.33 або п.2.37  у двотижневий строк не скликають сесію  на вимогу  зазначених суб'єктів або у разі  якщо  такі  посади  є  вакантними,  сесія  може бути скликана депутатами,  які  становлять  не  менш  як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

2.40. Рішення  про  скликання  сесії  ради доводиться до відома депутатів не  пізніш  як  за  10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням

часу  скликання,  місця  проведення  та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.41. Сесію сільської ради відкриває і веде  сільський голова,  а  у  випадках, передбачених п.2.37 цього Регламенту - секретар ради.

2.42. У випадку, передбаченому  п.2.39 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з  депутатів,  що  входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

2.43. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2.44. Пропозиції  щодо  питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою,   постійними   комісіями, депутатами,  виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.  Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до закону  є регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" .

2.45. Не  пізніш  як  на  другій сесії затверджується регламент роботи  ради,  а також положення про  постійні  комісії ради.

 2.46. Порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання секретаря сільської ради,  скликання  чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються  цим регламентом  ради з урахуванням вимог Закону України "Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.47.  До прийняття регламенту ради чергового скликання  застосовується  регламент  ради, що діяв у попередньому скликанні. 

2.48. Протоколи  сесій  сільської ради, прийняті  нею  рішення  підписуються особисто сільським головою,  у  разі  його  відсутності - секретарем   сільської або  депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

2.49. Сесії  ради проводяться гласно.  У разі необхідності рада може  прийняти  рішення  про   проведення   закритого   пленарного засідання.

2.50. Перша сесія новообраної ради скликається та проводить свою роботу у порядку, передбаченому п.2.33.та 2.34 цього Регламенту. На першій сесії для підготовки питань на розгляд другої сесії створюється робоча група із складу новообраних депутатів.

2.51. Позачергові сесії ради скликаються у порядку, передбаченому п.2.35 та 2.38 Регламенту. У разі скликання сесії за пропозицією депутатів, мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

2.52. Якщо у сільського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони у триденний термін доводяться до відома ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками сільського голови, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-х денний термін.

2.53. Пропозиції  щодо питань на розгляд сесій вносяться відповідно до п.2.44 Регламенту не пізніше як за місяць до відкриття сесії.

2.54. Узагальнені пропозиції секретар ради подає сільському голові у визначений цим Регламент строк. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинна бути викладена у формі проекту рішення чи іншого документа.

2.55.Проект порядку денного готується секретарем ради на основі проектів рішень та інших документів, поданих сільським головою, постійними комісіями, депутатами, керівниками зацікавлених організацій і установ.

2.56. До проекту  порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, сільського голови, про виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету, рішень із зазначених питань, а також здійснення виконкомом ради делегованих державою повноважень.

2.57. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

2.58. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від їх загальної кількості. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з уже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

2.59. Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну чергову сесію, приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

2.60. На засідання можуть бути запрошені представники державних органів і органів місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо, телебачення.

   2.61.Кіно -, відео зйомка, аудіо запис  пленарних засідань може здійснюватись лише за рішенням сільської ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

          Кіно -, відео зйомка, аудіо запис  засідань постійних комісій може  здійснюватись лише за рішенням відповідно  постійної комісії.  

Підготовча депутатська група(робоча група)

1. Для підготовки другої сесії новообраної ради на першій сесії ради утворюється Підготовча депутатська група(робоча).

2. Персональний склад Підготовчої депутатськї групи(робочої групи) формується радою з числа депутатів за пропозицією сільського голови(новообраного) та депутатів ради.

3. Підготовча депутатська група(робоча група) на підставі пропозицій сільського голови та депутатів ради готує:

1)проект порядку денного наступної сесії ради нового скликання;

2) проект рішення про перелік постійних комісій та їх функції;

3) проект інших документів, що вносятьс на наступну сесі.;

4)пропозиції щодо організації роботи наступного пленарного засідання;

5) проект регламенту ради;

6) проект положення про постійні комісії.

4. Перше засідання Підготовчої депутатської групи сільський голова скликає не пізніше як за два тижні до початку наступної сесії ради нового скликання.

5. Група здійснює роботу на засадах, установлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради не пізніше як за два тижні до дати початку сесії ради формує сільський голова на основі:

1)затвердженого радою річного плану роботи ради;

2)пропозицій секретаря ради;

3)пропозицій депутатів ради;

4)пропозицій постійних комісій;

5)пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій виконавчого комітету

2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити  до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

Розгляд питань порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання сесії ради більшістю голосів від загального складу ради.

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними до порядку денного без голосування.

3. Питання затвердженого порядку денного сесії, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

4. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийняти процедурним рішенням ради після обговорення за скороченою процедурою.

5. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ  з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.

6. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.

7. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

1)сільським головою;

2)секретарем ради;

3)постійною комісією;

4)за поданням депутатів.

8. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до Регламенту необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Порядок роботи сесії

1. Сесія ради проводится в приміщенні сільської ради. За необхідності сесія може проводитися в іншому приміщенні.

Сесія ради ведеться державною мовою.

2. До президії сесії входять сільський голова та секретар ради.

3. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії ради секретарем ради.

4. Пленарне засідання сесії, як правило, розпочинається о 15.00 і закінчується не пізніше  17.00, з перервою на 15 хвилин через півтори години роботи.

5. У разі потреби рада може прийняти рішення  про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, запрошення посадових осіб, тощо.

6. Тривалість часу для проведення доповідей становить 30 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин, для виступів у дебатах, а також для заключного слова  - до 5 хвилин, для повторних виступів, по кандидатурах, під час обговорення проектів рішень - до 2 хвилин, для виступів з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок - до 2 хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість виступу за згодою ради.

7. Для ведення протоколу сесії в разі відсутності секретаря ради обирається секретар сесії.

8. Заяви про надання слова для виступу передаються головуючому в усній або письмовій формі.

9. Головуючий на засіданні ради:

- відкриває і закриває засідання;

- оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

- керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

- повідомляє осіб, які записалися на виступ про черговість їх виступу;

- надає слово для доповідей, співдоповідей і виступів;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень сесією, ставить на голосування проекти рішень ради;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

- оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

10. Головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою;

- зробити попередження виступаючому у випадках, коли той виступає не з обговорюваного питання або порушує норми депутатської етики та позбавляти слова, якщо виступаючий не реагує на попередження;

- брати участь в обговореннях питань на загальних засадах.

11. Головуючий надає слово депутатам у порядку запису на виступ або надходження заяв. У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

12. Сільський голова, секретар ради мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному ж і тому засіданні..

13. Продовження доповідей, виступів понад установлений Регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

14. В ході обговорення головуючий дає можливість ораторам висловлювати думку з питань порядку денного, не коментує та не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

15. Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів.

16. Промовець не повинен використовувати в своєму виступі закликів до незаконних, насильницьких дій, грубих, некоректних висловів, має дотримуватись депутатської етики, з повагою ставитись до інших думок.

У разі порушення цих вимог, а також коли виступаючий відходить від обговорюваної теми, не дотримується регламенту, після попередження головуючого він може бути позбавлений слова. Депутат не може брати слова без дозволу головуючого.

17. Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

18. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

19. Припинення дебатів проводиться за рішення ради, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості присутніх на сесії депутатів ради. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

20. До протоколу засідання ради включаються на прохання депутатів, які не змогли виступити, у зв’язку з припинення дебатів, тексти переданих ними в день сесії виступів.

21. Протокол ради складається секретарем ради у 10-денний термін після її закінчення, підписується головою ради, у зазначених Регламентом випадках – секретарем ради або депутатом радим, який головував на сесії.

22. У протоколі сесії зазначаються:

- дата проведення сесії;

- кількість депутатів, присутніх на засіданні;

- прізвища головуючого та секретаря засідання, запрошених;

- питання порядку денного, внесені на розгляд;

- результати голосування і прийняті рішення.

23. Протокол сесії ради є офіційним документом.

24. Звіт про роботу сесії оприлюднюється на інформаційному стенді сільської ради.

Підготовка рішень ради

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим документам.

2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. У випадку доручення радою посадовим особам ради, постійним комісіям, депутатам, виконавчому комітету ради, у межах делегованих повноважень, підготовки інформації, проекту рішення, проведення перевірки тощо, для подальшого розгляду радою, рішення ради приймається більшістю голосів від загального складу ради та оформлюється протокольно.

4. Рішення ради підписується сільським головою(або у разі відсутності голови секретарем ради) або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на пленарному засіданні сесії.

5. Додатки до рішень підписує секретар ради.

6. Рішення ради приймається відкритим, у тому числі поіменним або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

- обрання секретаря ради, звільнення його з посади;

- прийняття рішення про недовіру сільському голові.

7. Таємне голосування може проводитися в інших випадках на вимогу не менш як третини депутатів.

8. Рішення ради набирають чинності з дня їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

9.  Рішення сесії повинні мати порядковий номер сесії  і дату.

10. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовоий характер, обов’язково доводяться до відома населення.

11. Протокольні рішення надсилаються виконавцям у вигляді витягів із протоколу сесії ради, підписаних секретарем ради.

12. Рада має право  провести обговорення і голосування як у цілому за рішенням, такі за окремими його частинами.

13. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу більшістю голосів депутатів, прийтніх на засіданні.

14. Внесені на  сесії ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення зачитуються і подаються в письмовій формі через секретаря сесії для доручення до інших документів сесії ради.

15. При проведенні голосування підрахунок голосів на сесії ради доручається секретарю сесії, а при таємному голосуванні – лічильній комісії з трьох депутатів, персональний скалад якої визначається сесією. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів лічильної комісії. Кількість членів лічильної комісії за рішенням ради  може бути збільшено.

16. Перед початком голосування головуючий уточнює формулювання пропозиції, доповнення, уточнення. Голосування може бути проведено без підрахунку голосів – за явною більшістю, якщо ні один депутат ради не зажадає іншого, або з підрахунком голосів.

17. При голосуванні з одного питання кожен депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, або утримується від голосування. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено.

18. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем  лічильної комісії у визначеній кількості за встановленою радою формою. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію.

19. Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

- одержує від секретаря ради список депутатів ради;

- організовує виготовлення бюлетенів;

-  перевіряє наявність кабін або кімнати для голосування;

- запечатує скриньки і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

20. Кожному депутатові ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається радою.

21. Депутат здійснює голосування у кабіні або в окремій кімнаті для таємного голосування шляхом проставлення позначки у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує, або варіанта рішення.

22. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують голова і секретар лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження підсумків голосування.

23. Відкрите голосування проводиться підніманням руки, секретар сесії веде підрахунок голосів.

24. Результати відкритого голосування оголошуються головуючим на сесії та заноситься до протоколу сесії.

25. На вимогу депутата, яка підтримана однією третиною депутатів від загального складу ради, може проводитися повторне голосування.

26. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування.

     27. Рішення ради приймаються відкритим  поіменним голосуванням, окрім випадків в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

28. Поіменне голосування організовує секретар сесії або лічильна комісія. При поіменному голосуванні кожен депутат робить особисто у списку депутатів проти свого прізвища запис «за», «проти» або «утримався» та ставить власноручний підпис. Секретар сесії або лічильна комісія підраховує голоси та передає списки голосування головуючому на засіданні. На підставі цих списків головуючий на засіданні оголошує результати поіменного голосування в цілому – прийнято рішення чи відхилено.

29. Результати поіменного голосування заносяться до протоколу сесії ради.

30. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування.

Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формах( на електронних носіях у текстовому форматі).

2. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради – помітка «Проект» і прізвища авторів, нижче ліворуч – назва рішення, ще нижче – текст проекту рішення.

3. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулююється рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій указані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4) до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Виконавчий комітет ради

     2.62. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет  ради, який

утворюється  відповідною  радою  на  строк  її повноважень.  Після закінчення  повноважень  ради,  сільського голови  її  виконавчий  комітет здійснює  свої   повноваження   до   сформування   нового   складу виконавчого комітету.

     2.63.Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається  радою.  Персональний   склад   виконавчого   комітету сільської   ради  затверджується  радою  за пропозицією сільського голови. 

     2.64.  Виконавчий  комітет  ради очолює сільський  голова.

     2.65. До   складу   виконавчого  комітету  ради входить  за посадою секретар сільської ради.

     2.66.  У виконавчому комітеті сільської  ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради     може     здійснювати     секретар      ради.

     2.67. Особи,  які входять до складу виконавчого  комітету,  на час  засідань виконавчого  комітету,  а  також   для   здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього  заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків  члена  виконавчого   комітету,   за   рахунок   коштів сільського бюджету.

   2.68. Виконавчий  комітет  ради  є  підзвітним  і підконтрольним сільській раді,  а з питань  здійснення  ним  повноважень органів   виконавчої  влади  -  також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

     2.69. До  складу  виконавчого  комітету   не  можуть  входити  депутати сільської ради, крім секретаря ради.

     2.70. Повноваження виконавчого комітету сільської ради:

• попередньо розглядає проекти  програм соціально-культурного і соціально-економічного розвитку сільської ради, цільових програм з інших питань, сільського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

• координує діяльність виконавчого органу ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

• має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому органів ради, а також посадових осіб.

     2.71.Виконавчий апарат сільради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії, зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.  

    2.72. Основною  формою  роботи  виконавчого   комітету   сільської ради  є його  засідання.  Засідання   виконавчого   комітету   скликаються сільським головою, в   міру необхідності,  але  не  рідше  одного  разу   на   місяць,   і   є правомочними,  якщо  в  них  бере  участь  більше   половини   від загального складу виконавчого комітету.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 2.73.Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села.

2.74.Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.75.Сільський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на  засіданнях сесії та виконкому сільської ради.

2.76.Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах / крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2.77.На сільських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом.

2.78.Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.79.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.80. Сільський голова:

- забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої ради на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

- забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, сільського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників виконкому сільської ради(крім секретаря ради), керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської ради;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- забезпечує виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

- педставляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує на території сільської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або віднесені радою до відання її виконавчих органів;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень.

2.81.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.

2.82.При здійсненні наданих повноважень Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.83.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів, сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

2.84.Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

- його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

- припинення  громадянства України;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою /діяльністю/ встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

- його смерті.

2.85.Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

2.86.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається Законом України «Про місцеві референдуми».

2.87.Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається сільською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території с.Сенькове і мають право голосу.

2.88.За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України сільською радою, головою обласної державної адміністрації.

2.89.Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

2.90.Повноваження сільського голови припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про це, а в разі призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови - в день обрання головою іншої особи.

СЕКРЕТАР РАДИ

     2.91.  Секретар  сільської ради працює в раді на  постійній  основі. Секретар  ради обирається радою з числа її депутатів  на  строк  повноважень ради за пропозицією сільського   голови.   Пропозиція   щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу відповідної ради у разі,  якщо:

     1) на  день  проведення  першої  сесії  сільської  ради,  обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори сільського голови;

     2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану сільським головою;

     3) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії сільської ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

     4) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень   сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

     2.92.  У разі якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу   ради,  наступну пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить сільський голова.

     2.93 Секретар  сільської  ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в   позаурочний   час),   займатися   підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

     2.94. Секретар сільської ради:

     1)  у  випадку, передбаченому п.2.84 та 2.85 цього Регламенту, здійснює  повноваження  сільського голови; 

     2) скликає  сесії  ради  у  випадках, п.2.37 цього Регдаменту,  повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

     3) веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках, передбачених п.2.37 Регламенту;

     4) організує підготовку сесій ради,  питань,  що вносяться на розгляд ради;

     5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,   організує   контроль  за  їх  виконанням,  забезпечує офіційне  оприлюднення  рішень  ради,  які  відповідно до закону є регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення   радою  регуляторної  діяльності,  та  інформації  про здійснення  радою  регуляторної  діяльності;

     6) за   дорученням  сільського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

     7)   сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;

     8) організує  за  дорученням ради відповідно до законодавства здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

     9) забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування  офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим самоврядуванням  територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

     10)  вирішує  за  дорученням  сільського голови або сільської  ради інші питання,  пов'язані з  діяльністю ради та її органів.

     2.95. Секретар  сільської  ради  може за рішенням ради одночасно здійснювати   повноваження    секретаря    виконавчого    комітету сільської ради.

     2.96. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради, або голови ради.

БУКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                                                                                         Сквирського районуКиївської області

РІШЕННЯ № 04

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

Керуючись статтею 143 Конституції України, статті 69 Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради планово- бюджетної та соціально-економічного розвитку, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1 База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

1.2.Будівлі, віднесені до житлового фонду:

1.2.1. Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання (житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень) – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.2.2. Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.2.3. Котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.2.4. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.2.5. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.2.6.Якщо загальна площа перевищує 300 кв.метрів для квартир, 500 кв.метрів для житлових будинків слачується додатково 25 тис.грн.на рік за кожен із вказаних об’єктів нерухомості (його частку);

1.3.Об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду:

1.3.1.   Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.3.2.   Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.3.3.   Будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.3.4.   Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.3.5.   Будівлі підприємств побутового обслуговування – 0,1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.3.6.   Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, які використовуються для надання послуг по паркуванню автомобілів – 0,1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.3.7.   Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

      2. Звільнити від оподаткування:

2.1.Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, лазні, майстерні, погреби, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

2.2. Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, 

       в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів – звільнити від оподаткування;

2.3. Будівлі та споруди промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств будь-якої форми власності;

2.4. Будівлі та споруди  сільськогосподарських товаровиробників будь-якої форми власності, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

2.5. Об»єкти нежитлової нерухомості –  культові споруди, гідроспоруди;

2.6. Житловий будинок з допоміжними (нежитловими) будівлями та спорудами «Центр розвитку дитини –«7», призначений для проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.7. Об»єкти житлової та нежитлової нерухомості, які непридатні для проживання та використання за призначенням, в тому числі у зв»язку з аварійним станом, що підтверджується рішенням сільської ради.

2.8 Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності) .

3. Звільнити від сплати податку слідуючі категорії населення:

3.1. інваліди першої і другої групи;

3.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

3.3. пенсіонери (за віком);

3.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

3.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.    Основні поняття такі як: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, пільги із сплати податку, ставка податку, податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком, порядок сплати податку, строки сплати податку, визначаються у статті 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5. Пільги з податку, що сплачується на території села Буки з об'єктів житлової  та нежитлової нерухомості для фізичних осіб надаються згідно Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

6. Визнати таким, що  втратило чинність рішення сесії Буківської сільської ради № 1-47-06 від 26.01.2015 року.

7. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.                                                              8. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

9. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті сільської ради.

10.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планово- бюджетну та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                                         О.Л.Пономарьова

с.Буки

22 лютого 2016 року

№ 04-05-07